❤❤خط خطی های رویای خیس من❤❤
❤❤به وبلاگ من خوش اومدین ممنون از تشریف فرماییتون. نظر یادت نره گلم...!!❤❤
سه شنبه چهاردهم آبان 1392❤❤razieh❤❤


اینجا قتل گاه منه ... اینجا خون دلم رو ریختن !!! روحم تو عذابه... نفرین شده ست ! اینجا حتی خاکم منو پس میزنه !!! من تنها روح سرگردونی هستم که هر شب نونم رو توی خون خودم میزنم و می خورم!!!

^-^
دوشنبه بیست و ششم آبان 1393❤❤razieh❤❤


%D9%BE%D8%B3%D8%B1%DB%8C_%DA%A9%D9%87_%D

پسـری ﮐﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﺗﻨـﺖ ﺭﺍ ﻋـﺮیاﻥ ﻧﻤﯿـﮑﻨﺪ ﺑﺎﻧـﻮ !
ﺑﻠﮑـﻪ ﻟﺒـﺎﺱ ﻋـﺮﻭﺱ ﺑﺮ ﺗﻨـﺖ ﻣـﯿﮑﻨـﺪ ...
ﺑﻔـﻬﻢ ﻋﺸﻖ ﺍﮔـﺮ ﻭﺍﻗﻌـﺎ ﻋﺸﻖ ﺑـﻮﺩ ...
ﻟـﺬﺕ ﺑﻮﺳﻪ ﺑﺮ پیشـانی خیـلی بیشـتر ﺍﺯ ﻟـﺐ ﺩﺍﺩﻥ ﺑـﻮﺩ ...
ﺍﮔـﺮ ﻋﺸﻖ ﻭﺍﻗﻌـﺎ ﺑﺎﺷـﺪ ﻫﻤـﺎﻥ ﺩﺳﺘـﺎﻧﺖ ﺭﺍ ﮐﻪ مـیگیـرد ...
ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻟﺤـﻈﻪ ﺍﯼ ﺩیـوﺍﻧـﻪ ﺍﺵ مـیکنـد
ﻭ ﺍﺯ ﺑـﺮﻕ ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ ﻣﺴـﺖ میـشود
ﺍﺣﺘﯿـﺎﺝ ﺑﻪ ﻫـﻢ ﺁﻏﻮﺷﯽ ﻭ ﻫﻤـﺨﻮﺍﺑﯽ نیـست ...
ﺍﮔـﺮ ﻋﺸﻘﺖ ﻣـﺮﺩﺍﻧﮕﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﺍﺯ ﺩﻭﺭﯼ یکـدیگـر ﻫﻢ ﻟـﺬﺕ ﻣـﯿﺒﺮﯾـﺪ
ﭼﻮﻥ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻫﺴﺘﯽ ﺟﺎﯾﺖ ﺩﺭ ﻣـﯿﺎﻥ ﻗﻠﺒـﺶ ﺛﺎﺑﺖ ﻭ ﺩﺳﺖ ﻧﺨـﻮﺭدﻧﯿـﺴﺖ ...!
ﻻﺯﻡ ﻧﯿـﺴﺖ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﻫﻔـﺖ ﻗﻠـﻢ ﺁﺭﺍﯾﺶ ﮐﻨﯽ ...
ﮐﻪ ﻣـﺒﺎﺩﺍ خـوشگلتـر ﺍﺯ ﺗﻮ ﺩﻟـﺶ ﺭﺍ ﺑﺒـﺮﺩ
ﺧﯿـﺎﻟﺖ ﺗﺨـﺖ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗـﻮ ﺑﺎ ﻫﻤـﺎﻥ ﻗﯿـﺎﻓﻪ ...
ﻭ ﺧـﻮﺩ ﻭﺍﻗﻌـﯿﺖ ﺣﺎﮐـﻢ ﺫﻫـﻦ ﺍﻭ ﻫﺴـﺘﯽ ...
ﺍﯾﻦ ﻣﻄﻤـﺌﻦ ﺑﻮﺩﻥ ﺭﺍﺑﻄـﻪ ﯾﻌـﻨﯽ ﺑﺎﻟـﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﺧـﻮﺩت ...
ﮐﻪ یک ﻣـﺮﺩﯼ در ﺯﻧـﺪﮔﯽ ﺩﺍﺭﯼ ﺗﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﮑـﯿﻪ ﮔﺎهـت است
ﻭ یقـین ﺩﺍﺭﯼ ﮐﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﺍﻧﺘﺨـﺎﺑﺶ ﺗﻮ ﻫﺴـﺘﯽ
ﻭ ﺑــــــــــــــــــــــــــــــﺲ

^-^
یکشنبه بیست و پنجم آبان 1393❤❤razieh❤❤


بخدا قسم انقدر میگن پاشایی، پاشایی؛
اگه زنده بود اون بدبخت انقدر عزیز نمیبود که الان عزیزه..

یه زمانی علیرضا حیدری کشتی گیر معروف اومد تووی تلویزیون و یه حرف قشنگی زد،گفتش:
تختی اگه زنده بود،هیچوقت تختی نمیشد. چون تختی مرد، شد تختی..
چون ماها هممون مرده پرستیم.

مثه سیروس قایقرانی که وقتی فوتبالش تموم شد،انقدر تووی انزلی بهش کم محلی کردن که مجبور شد بره بندرعباس مربیگری کنه ولی وقتی مرد همه زدن تووی سر و صورتشون که ای وای عجب آدمی مرد..

الانم فقط مرده پرستی میکنیمو بس.
پاشایی مرد. خدا بیامرزدش.
بیایید حواسمون به زنده ها باشه.
بیایید حواسمون به نزدیکامون باشه،خواهر برادرامون؛ پدر و مادرمون.
حواسمون به عزیزامون باشه.
حواسمون به اینایی رو که داریم و ممکنه فردا نداشته باشیم،باشه..
حواسمون به هنرمندای زنده مون باشه.
بریم ببینیم جمشید هاشمپوری که مریضه درچه حاله.
اکبرعبدی با تن مریض چیکار میکنه.

باید صبر کنیم تا اونا هم بمیرن و بعد بیافتیم دنبالشونو مرده پرستی کنیم؟!!!!

^-^
پنجشنبه بیست و دوم آبان 1393❤❤razieh❤❤


دلم براي آدمي مي سوزد

 كه سيـــــگار مي كشد

 ولي اين مردم نميداند كه او چه مي كشــــــــــــد . . . .

^-^
پنجشنبه بیست و دوم آبان 1393❤❤razieh❤❤


ﻣــَﻦ בﺧــﺘـَﺮَﻡ ...
ﻣــَﻦ ﮔـﻠـﮧ בﺁﺭَﻡ ...
ﺑــِﺨـﺂﻃـﺮ ﺗـَﻤـﺂﻣــ ﺁﺭﺯﻭﻫـﺂﯾـﮯ ﻛـﮧ ﺑـَﺮ בِﻟـَـﻢ ﻣـﺂﻧـב ...
ﺑــِﺨـﺂﻃـﺮ ﺁﺭﺯﻭﮮ ﺭَﻓـﺘـَﻦ ﺑـﮧ ﺍﺳـﺘـﺂבﯾـﻮﻡ ...
ﺑــِﺨـﺂﻃـﺮ ﺁﺭﺯﻭﮮ בﻭﭼـَﺮﺧـﮧ ﺳـَﻮﺁﺭﮮ בﺭ ﻓـَﻀﺂﮮ ﺑـﺂﺯ ...
ﺑــِﺨـﺂﻃـﺮ ﺁﺭﺯﻭﮮ ﺑـﺂﺯﮮ ﺑـﺂב ﺑـﺂ ﻣـُﻮﻫـﺂﯾـَـﻢ ...
ﺳـَﺮَﺕ ﺭﺁ בﺭב ﻧـﻤـﮯ ﺁﻭَﺭَﻡ ﺭَﻓﯿــﻖ ...
ﺍَﮔـَﺮ ﺑـﺨـﻮﺁﻫـَ ـﻢ ﺍﺯ ﺁﺭﺯﻭ ﻫـﺂﮮ ﺑـَﺮ בﻝ ﻣـﺂﻧـבﻩ ﺍﻡ
ﺑﮕـﻮﯾـَ ـﻢ ...
ﺗـﺂ ﺻـﺒـﺢ ﺑـﺂﯾـَב ﺑﺨـﻮﺁﻧــﮯ ...
ﺑـﮧ ﺭﺁﺳـﺘـﮯ ﺍﺯ ﭼـﮧ ﻛـَﺴـﮯ ﺑـﺂﯾـَב ﮔـﻠـﮧﻛـَﺮב ... ؟
ﺑـﮧ ﺭﺁﺳـﺘـﮯ ﭼـﮧ ﻛـَﺴـﮯ ﻣـُﻘـَﺼـ ـﺮﺍﺳـﺖ ... ؟
 
 

^-^
پنجشنبه بیست و دوم آبان 1393❤❤razieh❤❤


 

هیجوقت کسی رو پس نزن که،

دوستت داره،مراقبته

و نگرانت می شه

چون یه روز بیدار می شی و میبینی

ماه رو از دست دادی 

وقتی که داشتی

ستاره ها رو می شمردی!!!

^-^
پنجشنبه بیست و دوم آبان 1393❤❤razieh❤❤


به خدا دل آلزایمر نمی گیرد !بفهمید آدم ها . .

^-^
پنجشنبه بیست و دوم آبان 1393❤❤razieh❤❤


موسیقی ضربان قلب من

با ناله های شهوتناک تو

چه پارادوکس  نفرت انگیزی است

لذت تو و نفرت من....

^-^
چهارشنبه بیست و یکم آبان 1393❤❤razieh❤❤


یه روز دوتا نی نی باهم خابیده بودن

یکیش دختر یکیش پسر


دختره ب پسره میگه تو دخملی یا پسل ؟؟


پسره میگه من پسلم تو چی؟


دختره میگه نیدونم

پسره میگه بذار بلم زیل پتو ندا دنم...

یهو میاد میگه....

وووووووااااای تو دخملی

دختره میگه: از تجا فهمیتی ؟؟ پسره میگه: اخه جولابات صولتیه

.

.

.

.
...
یعنی نوزادن... میفهمی.

خیلی کوچولوءن... میفهمی....

هنوز مثل تو ذهنشون منحرف نشده... میفهمی

مثلا تو اینده را هم میخوای بسازی ؟؟ .
^-^
سه شنبه بیستم آبان 1393❤❤razieh❤❤


انگار حرف "ر" اضافه است

به هرکه می گویم "درکم " کن

"دکم" می کند!

b0164c58ca31db2c621685e0767e72ef_500.jpg

^-^
سه شنبه بیستم آبان 1393❤❤razieh❤❤


در زندگـــــی همیـــــشه ,
یـــــک جـــــای خالـــــی هســـــت ...
کـــــه بیشتـــــر مـــــا بـــــا آه ...!
پُـــــرِش کردیـــــم .................!
72357788517514002593.jpg

^-^
شنبه هفدهم آبان 1393❤❤razieh❤❤


انجمن تک سایت

^-^
شنبه هفدهم آبان 1393❤❤razieh❤❤


من لاشی. . .

اصن من متلاشی. . .
ولی اینجاش جا بحث داره که این زندگی ماله منه. . .
خب تو کجاشی؟؟؟

^-^
شنبه هفدهم آبان 1393❤❤razieh❤❤


هی لاشی. . . .

باهاش دعوا نکن. . .

سرش داد نزن. . . .

باهاش قهر نکن. . .

دوسش داشه باش. . .

اون. . . ؟

بخاطر تو. . . 

منو فراموش کرد. . . .

^-^
شنبه هفدهم آبان 1393❤❤razieh❤❤


باشه بابا..

اصن شما خوشگل و ملوس..

ما الدنگ و دیوس..

ولی بخدا به ما نمیخوری...

خدافظ...بوس بوس!!

^-^
شنبه هفدهم آبان 1393❤❤razieh❤❤


ببین آق پسر...

اون چیزی که تورو مرد کرده..

سگ رو هم نر کرده...

پس دنبال یه چی بهتر برا اثبات مردونگیت باش...!

^-^
شنبه هفدهم آبان 1393❤❤razieh❤❤


اینارو آویزه ی گوشت کن..

مگه نمیخواستی بری؟؟

پس اینکه گریه میکنم یا نه. . .

اینکه شادم یا نه. . .

اینکه مواظب خودم هستم یا نه. . .

به خودم ربط داره...!!!

توکه به خواستت رسیدی..

رفتی...!!!!

پس دیگه خفه شو لعنتی...!!!

^-^
شنبه هفدهم آبان 1393❤❤razieh❤❤


اااااااااای خدااااااااااااا . . .

این همه بازی؟؟!!؟؟!!

آخه چرا لاشی بازی؟؟؟؟؟؟؟؟؟

^-^
شنبه هفدهم آبان 1393❤❤razieh❤❤


کافه چی....

قهوه بیار....تلخ تلخ....

دروغاش انقد شیرین بود که هنوزم دلمو میزنه!!!!

^-^
شنبه هفدهم آبان 1393❤❤razieh❤❤


http://axgig.com/images/22306337914127839460.jpg

کاش بدونی...!!!!!

اونی که میگفت زندگی بی تو محاله....

الان با یکی دیگه وسط عشق و حاااااااااااااااله!!!!!

^-^
شنبه هفدهم آبان 1393❤❤razieh❤❤


http://axgig.com/images/99419774520278516349.jpg

هی لعنتی . . .

بیشتر حرفارو در گوشم گفتی....

حالا شاهد از کجا بیارم؟؟؟؟

^-^
شنبه هفدهم آبان 1393❤❤razieh❤❤


هه . . .

بهم گفت:سگ صفتی....

اما نمیدونست صفت سگ وفا داریه...!!!!

^-^
شنبه هفدهم آبان 1393❤❤razieh❤❤


خدایا . . .؟!

د آخه نوکرتم . . .

چرا انقد باهام کلنجار میری؟؟؟

مگه من هم قده توام؟؟!!

^-^
شنبه هفدهم آبان 1393❤❤razieh❤❤


28943982103388633185.jpg

آقا دقت کردین بعضیا از...

تک پر بودن فقط پرشو یادگرفتن؟؟؟؟

بپر با این ، بپر با اون . . .

هه..

^-^
شنبه هفدهم آبان 1393❤❤razieh❤❤


یه سریا هستن . . .

که واااااقعا باس ازشون پرسید:

رمز موفقیتتون چیه!!؟؟

و در جواب:----خ . . . مالی----

هه.....موفق باشین!!!!

pb3gug.jpg

^-^
شنبه هفدهم آبان 1393❤❤razieh❤❤


59419437531479043060.jpg

گف دوست دارم . . .

یه نیگا بش کردم . . .

دور لبشو پاک کرد . . .

خودش فهمید

گوه اضافه خورده . . .

^-^
شنبه هفدهم آبان 1393❤❤razieh❤❤


زانوی غم بغل کردن . . .

"شرف" داره به . . .

"لاشی" بغل کردن . . .

والااااااااااااا بخدااااااااااا . . .

^-^
شنبه هفدهم آبان 1393❤❤razieh❤❤


ببین . . .

من مخ ندارم که کسی بخواد بزنه . . .

حالشم ندارم مخ کسی رو بزنم . . .

فاز من رد داده . . .

با فاز شما خیلی فرق داره . . .

اینجا [تک پری] ینی پرپری . . .

ولی من حاضرم پرپر تک پری باشم تا

دم پر هر خرررری . . .

^-^
شنبه هفدهم آبان 1393❤❤razieh❤❤


تو بهش میگی جاست فرند ! ! !

یا دوست اجتماعی . . .

شایدم داداش/آبجی . . .

هه . . .

لا مصب ما بهش میگیم لاس مخفی . . .

افتاد؟؟؟؟؟؟

لاس عالی ، متعالی . . .

^-^
شنبه هفدهم آبان 1393❤❤razieh❤❤


شاید ظاهرت لایک داشته باشه . . .

ولی باطنت بیلاخم نداره . . . بیلاخ ! ! !

89052836633779155779.jpg

^-^
About

❤❤سلاااااام. . .
به وبلاگ من خوش اومدید.
این وبلاگ پیامها و احساسات عاشقانه ست.
لطفا" پیامها و نظرات قشنگتون را بزارید خوشحال میشم.
…...…,•’``’•,•’``’•,
…...…’•,`’•,*,•’`,•’
...……....`’•,,•’`
…..............…,•’``’•,•’``’•,
...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’
..............……....`’•,,•
…..............…,•’``’•,•’``’•,
...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’
..............……....`’•,,•’`
…...…,•’``’•,•’``’•,
…...…’•,`’•,*,•’`,•’
...……....`’•,,•’`
,•’``’•,•’``’•,
’•,`’•,*,•’`,•’
.....`’•,,•’
,•’``’•,•’``’•,
’•,`’•,*,•’`,•’
.....`’•,,•’......
,•’``’•,•’``’•,.
’•,`’•,*,•’`,•’
.....`’•,,•......’
…...…,•’``’•,•’``’•,
…...…’•,`’•,*,•’`,•’
...……....`’•,,•’`
…..............…,•’``’•,•’``’•,
...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’
..............……....`’•,,•
…..............…,•’``’•,•’``’•,
...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’
..............……....`’•,,•’`
…...…,•’``’•,•’``’•,
…...…’•,`’•,*,•’`,•’
...……....`’•,,•’`
…...…,•’``’•,•’``’•,
…...…’•,`’•,*,•’`,•’
...……....`’•,,•’`
…..............…,•’``’•,•’``’•,
...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’
..............……....`’•,,•
…..............…,•’``’•,•’``’•,
...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’
..............……....`’•,,•’`
…...…,•’``’•,•’``’•,
…...…’•,`’•,*,•’`,•’
...……....`’•,,•’`
,•’``’•,•’``’•,
’•,`’•,*,•’`,•’
.....`’•,,•’
,•’``’•,•’``’•,
’•,`’•,*,•’`,•’
.....`’•,,•’..

Profile ×
Cat

×
Tag

×
Author

×