❤❤خط خطی های رویای خیس من❤❤
❤❤به وبلاگ من خوش اومدین ممنون از تشریف فرماییتون. نظر یادت نره گلم...!!❤❤
HOMƎ ^ ᗩᖇCHIVƎ ^ Ǝ-MᗩIL ^ DƎILY ^ CMᗩTHEME ^ PᖇOFILƎ

پست ثابت
اینجا قـــــانون داره طـــــــویله که نی باو !

اولا اینکه ورود لاشـــــیا ممــــــنوع...حتی شما دوســــــت عزیز !!

اینجارو دوس نداشتی میتونی با یه خـــــــدافظی خوشحــــــالم کنی !

میای اینجا بد برداشت نکن کمـــــــــــرت درد میگیره :|

عصـــــــــــابم داغونه داغـــــــون ترش نکن :|

وب خــــــــودمه پ حرف اضــــــافه نباشه پلــــیز !

خلاصـــــــه اینکه آرامــــــــش اینجارو بهــــم نریز !!

❤❤راضیه❤❤ ||سه شنبه چهاردهم آبان ۱۳۹۲|| سه شنبه چهاردهم آبان ۱۳۹۲

هيسسسسسسس!؟!؟؟!؟؟
بهتَــــرین نیستَــم..اَما...

إنقد تُخسَم كه اُوني

كه اَز نظر شما

بهترينه هم آدم حساب نمي كنم...

❤❤راضیه❤❤ ||یکشنبه یکم آذر ۱۳۹۴|| یکشنبه یکم آذر ۱۳۹۴
ﺗﯿـــــــــﻎ ﻫـﺴــﺖ ...
ﺭَﮔــــــــــ ﻫــﺴــﺖ ...
ﻭ ﯾﮏ ﺩﻧﯿـــــــﺎ ﻫـــــﻮﺍﯼ ﺧُـــــــﻮﻥ ﺑـــــــــﺎﺯﯼ !....
ﻫَـــــﻮﺱ ﺑـــــﻮﺳــﻪ ﻫﺎﯼ ﺗﯿـــــــــــــﻎ ﺭﺍ ﮐــــــﺮﺩﻩ ﺍﻡ ......
ﭼﺸـــــــﻤﺎﻧﻢ ﺭﺍ ﻣﯿﺒــــــﻨﺪﻡ .........
ﺗـــــــــﯿﺰﯼ ﺍﺵ ﺭﺍ ﺭﻭﯼ ﺭَﮔـــــــــــﻢ ﺣـــــــﺲ ﻣﯿــــــﮑﻨﻢ ....
ﻣﻮﺯﯾــــــﮏ ﺭﺍ ﺑﻠــــــﻨﺪﺗﺮ ﻣﯿﮑﻨـــــﻢ .
ﻭ ﯾﮑﺒــــــــــﺎﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﯿــــــــﺸﻪ ﺗﯿــــــــــــﻎ ﻣﯿﮑــــــﺸﻢ ....
ﺭﻭﯼ ﺭَﮔـــــــــــــــــــــــﻢ !!!.....
ﺭﻭﯼ ﺗﻤـــــــــــــــﺎﻡ ﺧــــــﺎﻃــــﺮﺍﺗـــــﻢ .....
ﺭﻭﯼ ﺗﻤـــــــــــــــﺎﻡ ﺁﺭﺯﻭﻫـــــــــــﺎﯾــــﻢ .....
ﺭﻭﯼ ﺗﻤــــــــــــــــﺎﻡ ﺍﺷـــــــــــﮑﻬﺎﯾـــــﻢ .....
ﺗَـــــــــــــــــــــــــــــﻤـﺎﻡ ﺷُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺪ !!.....
ﺗﻤـــــــــــﺎﻡ ﺷُــــــــــﺪ ﻫﻤـــــﻪ ﯼ ﺣَــــــــﺴﺮﺕ ﻫــــﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻮﺩ ﻭ
ﻧﺎﺑــــــــــــــــــﻮﺩ ﺷـــــــــــــــﺪ

❤❤راضیه❤❤ ||یکشنبه یکم آذر ۱۳۹۴|| یکشنبه یکم آذر ۱۳۹۴

مرد باس غیرت داشته باشه

وگرنه پول رو عابر بانکم داره ...

❤❤راضیه❤❤ ||چهارشنبه بیستم آبان ۱۳۹۴|| چهارشنبه بیستم آبان ۱۳۹۴
وقــتے کســے
با همــہ یِ وجــودش تو رو دوســت داره ....
فــکر نــکن
تـو خــیلے تـک و دلـربایـــے ....!!
فــکر نــکن خیــلے سـرتـری...!"
اون خیــلے تکــہ
کــہ تــویِ ایــن دنیــایــے کــہ
کــسے پـایِ کســے 
نمــے مــونـہ .... ~~> پــایِ بــد و خــوبـت مــونـده ....!!

❤❤راضیه❤❤ ||سه شنبه پنجم آبان ۱۳۹۴|| سه شنبه پنجم آبان ۱۳۹۴

مُچالــــہ کرد
شکســـت💢
خـــــط زد
داغـــون کرد💥
خلاصــه راحت شد✔

اِرث باباش کہ نَبـــــود
دل مـــــن بود

❤❤راضیه❤❤ ||سه شنبه پنجم آبان ۱۳۹۴|| سه شنبه پنجم آبان ۱۳۹۴
ﺍﺯ ﻳﻪ ﺟﺎیے بہ ﺑﻌــﺪ بہ ﺧــــﻮﺩﺕ میگے ❣ ❣ ❣
ﺍﺻـــــﻠﻦ ﭼﻪ ﺩﻟﻴﻠـــے ﺩﺍﺭﻩ بہ ڪسے ﺑﮕـــــﻢ ﺣـــــﺎﻟﻢ ﺑـــــﺪﻩ ❣ ❣ ❣
ﺍﻭﻧـــــﺎ چیڪـــار ﻣﻴﺘﻮنڹ ﻭﺍﺳـــــﻢ ڪنڹ ❣ ❣ ❣
ﺟﺰ ﮔﻔـــﺘﻦِ یہ ﺍﻟﻬـــــے ﺑﻤــــﻴﺮﻡ ❣ ❣ ❣
ﺟﺰ ﮔﻔـــﺘﻦِ یہ ﻧﺎﺭﺍﺣـــــﺖ ﻧﺒﺎﺵ ﻣﻴﮕـــﺬﺭﻩ ❣ ❣ ❣
ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺍﻭﻧﻘـــــﺪ میخندیــو ﻣﻴﮕـــــے ﻭﺍے ❣ ❣ ❣
ﻣﻦ ﭼﻘـــــﺪر ﺧﻮﺷﺤـــــﺎﻟﻢ ڪہ ﺧـــﻮﺩﺗﻢ ﺑــــﺎﻭﺭﺕ مـــــیشہ
ﻭﺍﻗﻌــــڹ ﺣــــﺎﻟﺖ ﺧـــﻮﺑﻪ ﺍﻣّـــــﺎ ﺷـــــﺒﺎ ❣ ❣ ❣
ﻭﻗﺘـــے ﺳــــﺮﺗﻮ ﻣﻴﺬﺍﺭے ﺭﻭ ﺑﺎﻟــــﺶ ﻣﻴﮕـــے : نہ ❣ ❣ ❣
ﺍﻭﻧﻘـــــﺪﺭ رﺍ ﻫـــــﻢ ﺧـــــﻮﺏ ﻧﻴﺴﺘــــﻢ ❣ ❣ ❣
ڪم ڪم ﮔــــﺮﻳﻪ ڪردڹ ﻳــــﺎﺩﺕ ﻣﻴـــﺮﻩ ❣ ❣ ❣
ﻣـــﻴﺮﻳﺰے ﺗﻮ ﺧـــــﻮﺩﺕ ❣ ❣ ❣
ﭼﻨﺪ ﻭﻗـــــﺖ ﺑﻌﺪ ﻣﻴﺒﻴﻨــــے ﺩیگہ ﻧﻤﻴﺘﻮنے ❣ ❣ ❣
ﺳﺮﻩ ﻳﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉِ ﻛﻮﭼﻴﻚ ﮔﺮﻳﻪ میڪنے ، ﺩﺍﺩ ﻣﻴﺰنے ❣ ❣ ❣
ﻣﻴﮕـــے چہ ﺑﻼیے ﺩﺍﺭﻩ ﺳـــــﺮﻡ ﻣـــﻴﺎﺩ ❣ ❣ ❣
بہ ﺧـــــﻮﺩﺕ ﻓُﺤـــــﺶ ﻣﻴﺪے ، میڪوبے بہ ﺩﺭﻭ ﺩﻳـــــﻮﺍﺭ ، همہ ﺑــــﻬــــﺖ میگڹ ❣ ❣ ❣
چتہ ❣ ❣ ❣
ﺗﻮ ﻛﻪ ﺍﻳﻨﻘﺪر ﺿﻌﻴﻒ ﻧﺒﻮﺩے ❣ ❣ ❣
ﺗﻮﻭ ﺩﻟــــﺖ میگے ❣ ❣ ❣
ﺍﻭﻧﻘﺪر ﻗـــﻮے ﺑـــﻮﺩﻡ ﻛﻪ ﺩیگـهعــہ تہ ڪشیدﻩ ❣ ❣ ❣
ﺗﻤﻮﻡِ ﺍفڪاﺭﻡ ، ﺑﺎﻭﺭﺍﻡ ، ﺍﺣﺴﺎﺳــــﻢ ❣ ❣ ❣
حتے ﺧﻮﺩﻣﻢ ﺩیگہ تہ ڪشیدﻩ ❣ ❣ ❣ ❤

❤❤راضیه❤❤ ||سه شنبه پنجم آبان ۱۳۹۴|| سه شنبه پنجم آبان ۱۳۹۴
روحم شاد و یادم گرامی

 

از کجا شروع کنم؟

از عشقم؟ از رفیقم؟نه از بابام؟اینم نه...

اها اول از مامانم...

مامانی؟ یادته از دستم عصبانی میشدی میگفتی ایشالله جوون مرگ شی بچه؟

دیدی تو جوونی رفتم؟

یادته میگفتی خیر نبینی؟ دیدی از زندگیم خیر ندیدم؟

دیدی دعات گرفت؟؟

پ حالا واسه چی گریه میکنی داد میزنی میگی تو رو خدا پاشو...

صداتو میشنوم مامان ولی نمیتونم جوابتو بدم...

بابا؟ بابای همیشه عصبانیم!؟

تو رو خدا تو دیگه بخاطر من گریه نکن..

بخاطر منی که ارزشی واست نداشتم...

صدام نزنین که بیدار شم...بخدا نمیتونم...واس همیشه خوابیدم..

یه چی بگم؟

به این زودی خاکم نکنید...دوباره غسلم بدین اخه من دلم هنوز خونه...

 

رفیـــ ـــ ــــق بیشترین حرفارو با تو دارم...ولی حرفای دلم رو هیچ وقت کسی نفهمید... فقط یه روز مورچه ها میفهمند...روزی که زیر خاک گلومو به تاراج میبرن...

رفیق گریه نکن نبینم اشکاتو

من خیلی دوستت داشتم ولی باورم نکردی

فقط یه خواهش دارم ازت...

به مرده شور بگو ناخوناشو کوتاه کنه...

بدنم زخمیه...

تو که بهم رحم نکردی...

لااقل اون مدارا کنه...

به قول خودت رفتنی باید رفت...

منم رفتم

 

حرف اخرم...

غریبه...

تویی که بعد من جامو میگیری

مراقب عشقم باش تنهاش نزار

❤❤راضیه❤❤ ||جمعه یکم آبان ۱۳۹۴|| جمعه یکم آبان ۱۳۹۴
همــــہ رابـطـــــہ ها 
با جملـہ : تو با بقــیـہ فرق دارے شروع میشه !✔ 
با جملـہ : تو هم مثل بـــقیـہ اے تموم میشه !✘ 
✠هــــــــــــــه✠

❤❤راضیه❤❤ ||جمعه یکم آبان ۱۳۹۴|| جمعه یکم آبان ۱۳۹۴
دی

دی ماهی که باشی همیشه یه تبسم آرامش بخش رو چهره ته...!
دی ماهی که باشی خیلی چیزارو میفهمی ولی به روی خودت نمیاری!
دی ماهی که باشی حواست هست دل کسی و نشکنی و ناراحتش نکنی، هر چند به راحتی همین کارو باهات کرده باشن...!
دی ماهی که باشی تو اوج ناراحتی هم که باشی، اما بازم تا اراده کنی می تونی یه جمعی رو به نشاط بیاری و لبخندو رو لباشون بنشونی..!
دی ماهی که باشی دلت نازکه و زودی میشکنه اما دم نمی زنی و بازم می خندی...!
دی ماهی که باشی صبرت که لبریز شه فقط میگذری هر چقدم که واست عزیز باشه .دی ماهی در یک رابطه عشق واقعی :

اگه اون دی ماهی مغرور باشه !

هرچقدر براش عزیز تر بشی ، بیشتر اذیتت میکنه ، نکه مرض داشته باشه ها ! فقط واسه اینکه ببینه چقدر لیاقت عشق داری ! بهت میگه دوست داره ، خیلی زیاد ! شاید گاهی ام عشقم صدات کنه ، ولی از رفتارش میفهمی که عشقش نیستی ! این اذیتا فقط و فقط واسه اینه که میخواد یه روزی "عشقی" رو بهت هدیه کنه که هیچ وقت نمیتونی تجربه ش کنی ، هیچوقت !

گاهی دی ماهی زود عصبی میشه و هرچی از دهنش درمیاد میگه ! مشکل اون دی ماهی نیست !
چون وقتی که آرومه بهت میگه وقتی عصبیم یا آرومم کن یا سکوت کن ، ولی وقتی اون عصبی میشه توام پا به پاش میای ، طبیعیه که بد میشه !

دی ماهی به همون اندازه که زود عصبی میشه ! زود آروم میشه ، اگه توام مث اون عصبی شده باشی ، وقتی آروم شه ازت دلخوره و سراغت نمیاد ، که تو اسمشو میزاری بی توجهی ! ولی بی توجهی نیست ، دی ماهی وقتی ازت دلخوره نمیتونه کنارت باشه ! همین ...

دی ماهی برای عشقش میجنگه ! پا پس نمیکشه !

دی ماهی برای جبران گذشته ش و بدست آوردن دل عشقش همه کار میکنه !
حتی اگه از چشم طرفش افتاده باشه ، و طرفش دیگه نخوادش بازم دی ماهی جای خودشو بدست میاره !

دی ماهی هیچوقت تو رابطه ش نمیگه : "حــــالمو بهم میزنی ! برام مهم نیستی ! دوسِت ندارم ! نمیخوامت ! ولم کن و ..."چون دوس داشتنش واقعیه ! چه برسه به عشقش ... !

وقتی برا یه دی ماهی مهم بشی ، تا آخر مهمی !

دی ماهی نه اهل کینه س ، نه انتقام ، دلش مثل آب زلاله ! پس هیچوقت دم از نفرت و کینه و انتقام نمیزنه !
همیشه از زیبایی ها حرف میزنه !

فرصت دادن به دی ماهی توی عشق ، دلیل بر محتاج بودنت نیست !
فرصت دادن به دی ماهی فقط و فقط تجربه ی یه عشق پاک ، باصداقت ، بااحترام و نهایت توجهه !

فقط و فقط و فقط و باز هم فقط :
یه دی ماهی رو به جایی نرسونید که بگه :
دی مـــــاهـــی دیگه برنمیگرده !
چون ، توی سکوت میره ، نکه دیگه نخوادت ها !
دی ماهی وقتی بخوادت تا آخر عمر میخوادت !
فقط دلش دیگه جایی برا شکستن نداره !
فقط با یه لبخند تلخ نگات میکنه و دور میشه !
توی تنهایی از عشقتم بمیره دیگه نمیاد !

وقتی دی ماهی بگه دیگه برنمیگرم :

یعنی دور آتیش عشقت ، مثل ماه تولدش یخ بسته !
یعنی این آتیش گاهی یخ دلشو آب میکنه و اون آب از گوشه چشمش میچکه !
یعنی ســـــــکوتی سرد تر از سرمای "دی ماه" !
یعنی دیگه سراغت نمیاد ، چون نمیخواد باز دلش بشکنه !

حرف آخر : حتی اگه یه دی ماهی خیلی در حقت بدی کرد ، ولی آخر سر عشقشو بهت ثابت کرد ، بهش فرصت بده ! توی "عشق" دی ماهی ، پشیمونی معنایی نداره

 

 

 

غرور دی ماهی
دی ماهی غــــــرورش را خیلی زیاد .

شاید بیشتر از تمـــــــام داشتــه هــــایــش...

دوست می دارد

حالا ببین اگر خودش، غـــــــرورش را بـــه خـــــاطــــر

کسی، نادیده بگیرد ،

چه قدر دوســتت دارد !

و این را بِفهــــــــــــم آدمیــــــــــزاد !


از صاف و ساده بودن یه دی ماهی سو استفاده نکن

نذار رو حساب سادگیش یا زرنگی خودت نه،یه دی‌ ماهی‌ ذاتش اینه،هر چیزی که هس میاد میگه بهت،حتا شاید کوچیکترین مسائل زندگیشوو،

وقتی‌ تصمیم گرفته با تو باشه پس می‌خواد همه چیو تو بدونی در صورتی‌ که همیشه سر همین داستان ضربه خورده و همه از این مساله برای جنگ و دعوا باهاش استفاده می‌کنن.

میگن هر حرفیو نباید زد ولی‌ ما دی‌ ماهیا نمی‌تونیم،نه اینکه نشه خیلی‌ سخته تو خودمون بریزیم حرفامونو،ولی‌ حالا که خواسته که تو باشی‌ تو زندگییش دست رو نقطه ضعفش نذار اوکی؟

راحت تر بهت بگم:

آدم بااااااااش یکم،
سخته ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

❤❤راضیه❤❤ ||یکشنبه دوازدهم مهر ۱۳۹۴|| یکشنبه دوازدهم مهر ۱۳۹۴

یهـ روز دیـدمشـــ♥️
گفتــــ: بهـ_درکـــ✖️
.
برامـ جالــب شـد✔️
گفتــــ :بهـ_درکـــ✖️
.
عکسـاشـو Save میکردمـــ✉️
گفتــــ :بهـ_درکـــ✖️

برامـ مُهمـــ شــد
گفتــــ :بهـ_درکـــ
.
عکساشـو Zoom میکردم باشـ حـرفـ میزدمــ↻
گفتــــ :بهـ_درکـــ
.
دیوونَــم کـــرد➣
گفتـــ : بهـ_درکـــ
.
زندگیـمـ شُدهـ بود
گفتــــ :بهـ_درکـــ
.
یهـ عالمهـ قلبـ براش شیکوندم💔
گفتــــ :بهـ_درکـــ
.
هـر روز عاشقـ تر میشـدمـــ↯
گفتــــ :بهـ_درکــ
.
مُردمــــ وقتیـ In Rell زد👫
گفتــــ :بهـ_درکـــ
.
بهــش گفتمـ عاشــقتمــــ♡
گفتــــ :بهـ_درکـــ
.
تصمیـمَمـو گــرفتمــــ
گفتــــ :بهـ_درکـــ
.
رفتمــــ رگـــ بزنــم➣
گفتــــ :بهـ_درکـــ
.
زدمـــ
گفتــــ :بهـ_درکـــ
.
مُــردمــ➣
گفتــــ :بهـ_درکــــ
.
بعـدِ یهـ مدتــــ گفتــــ:
راستیــــ!!!
اونــــ کهــ زندگیشـو میداد برامـ کـو؟!! بــ خودمـــ خندیدمـو
زیــره لبــــ گفتــــــــم:
رفتــــ به درکــــــــــ

❤❤راضیه❤❤ ||چهارشنبه هشتم مهر ۱۳۹۴|| چهارشنبه هشتم مهر ۱۳۹۴
یه روز میرسه ...,عاشقانه,متن عاشقانه, دلنوشته عاشقانه , اس ام اس عاشقانه و زیبا , دلنوشته های زیبا و عاشقانه , عشق , عاشقتم , عکس زیبا , عکس عاشقانه , بوسه , عکس لب , یـه روز مـیـرسـه 😌 دیـگـه بـرا دیـدنـش😍 نـبـاید جـیم بزنـى😨 بـپیـچونى😶 بتـرسـى😥 دیگـه نـگـران نیـسـتى 😖 اگـه کـسـى بـبینـتت باهـاش چـى 😢 دسـتاشـُ مـحـکم میـگیـرى👫 قـدم میـزنـین 😍 تـو کـوچه ⛪️💒 خیــابــون 🌃 لـبِ سـاحـــل🌅😍 عــکـسِ یـادگـارى میـگیـرى📷 بـى اسـترس تو چشـاش زُل مـیزنى 👀 مـیـبریـش پیـش خـونوادَت 🙈 بـاهَـم شـام میـخوریـن 🍔🍕 میـخـندیـن 😊 قـهراىِ اَلٓکـى میـکنـین😄 نـازِتُ میـکشـه ☺️ میـگـه خـانُـمم قـربـونِ چشـات بشـم اخـم نـکـن بـه مـن ☺️ بغـلشـ میـکنى ❤️ میـگی مـگه دلـم میـاد بـات قهـر بـاشم؟😨 شـب میـشه 🌙🌠 میـریـن خـونِـه 🏩 مـوقِـعِ خـواب 💤😴 بـهت میـگِـه 😻 ((دیـوونِــه 😘 دیــدى آخـر مـال مَـن شُـدى؟ 😌✋ دیـدى هـمـه غـصه هـا تمـوم شـد؟ 😒😘 دیــدى بـهت گفـتم ولـت نمیـکـنم؟❤️)) اون روزِ کــه حـس میـکُـنى 😍 خــوشبــخت تـرین آدمِ دنـیـایـى…

❤❤راضیه❤❤ ||چهارشنبه هشتم مهر ۱۳۹۴|| چهارشنبه هشتم مهر ۱۳۹۴
وقتـى حالـت خـوب نیـست و دارى قـدم میـزنـى رسیــدن انصــاف نیــست !

❤❤راضیه❤❤ ||جمعه شانزدهم مرداد ۱۳۹۴|| جمعه شانزدهم مرداد ۱۳۹۴

منظره ای هستم …

 

نه ، ببخشید ، اصلاح میکنم :

 

من ذره ای هستم ، که هیچوقت دیده نشد !

❤❤راضیه❤❤ ||یکشنبه یازدهم مرداد ۱۳۹۴|| یکشنبه یازدهم مرداد ۱۳۹۴
باختم

اعتراف میکنم که بهت باختم

❤❤راضیه❤❤ ||یکشنبه یازدهم مرداد ۱۳۹۴|| یکشنبه یازدهم مرداد ۱۳۹۴

می دانیــــ ؟!

دنبـــالِ کســی هستــم تا بتوانــد

این مَــ ـن را

بازســـآزی کُــند؛

تَخــــریبَم...

❤❤راضیه❤❤ ||یکشنبه یازدهم مرداد ۱۳۹۴|| یکشنبه یازدهم مرداد ۱۳۹۴
بزن تبر محکم بزن ... من خدائه پشتم پسر ... هرچی کردی من میبخشم .... کل تیرات خوردن به سنگ ...

❤❤راضیه❤❤ ||شنبه بیست و هفتم تیر ۱۳۹۴|| شنبه بیست و هفتم تیر ۱۳۹۴
مَغـرور بُُـودن بیشتَر بِه قیـافَـم میخوُره….! بِه عِشق جَدیدتَم اَز طَرف مَن بِگـو؛ مـا گُُرگـاااا ، دیگـه سیــــــر شُُدیـم… جَنـگَل بمـاااانـَد واسـه بـَچه خَرگُوش های خوووشـــگِل…! و اینم حرف آخر جای خالیتو یکی پر میکنه … تو نباشی یکی هست بهتر از تو کسی که ازم گذشت واسم درگذشت روحش تو گورش و یادش تو حلقش

❤❤راضیه❤❤ ||جمعه بیست و ششم تیر ۱۳۹۴|| جمعه بیست و ششم تیر ۱۳۹۴

در سرزمینی که زنانش
تمام شرافت من را به جیبم میدانند
بی شرف باشم اگر
تمام خاطراتم را به "دو پستان درشت سخت" نفروشم .
بگذار فروغ هم توی گور بلرزد ....

دیگر فروغ هم نمیتواند بگوید
"مرا به حرکت کرمی در خلع گوشتی چکار"
تمام روسپیان شهر را خبر کنید .
پیامی آورده ام , پیامی از نسلی نووووو
دیگر افسانه ها ارضایم نمیکنند."
عشق ..... هه
عشقی که از جنس اسکناس است
از این افسانه ها خواهم ساخت .. !!!

❤❤راضیه❤❤ ||سه شنبه نهم تیر ۱۳۹۴|| سه شنبه نهم تیر ۱۳۹۴

نَمُــردَم...

سفیــد پــوش که به هــوش آمــدم !!!

 

پــدر گفت : خــدا را شکر , به خیــر گــذشت...

 

از آن روز بــه حرمت اعتقــاد پنجاه وچند ساله اش

 

زنــدگی کــرده ام !!

❤❤راضیه❤❤ ||سه شنبه نهم تیر ۱۳۹۴|| سه شنبه نهم تیر ۱۳۹۴
 ﺩﻧﯿـــــﺎ ...

ﺧــﺴـﺘـــــﻪ ﺍﻡ ...

ﮐﻤـــﯽ ﺻــــــﺒﺮ ﮐـــــﻦ ...

ﮐـــــﻮﺗـــــﺎﻩ ...

بـــه انـــــدازه مستــــــی ها شبــــانـــــه ....

یــا ﺑـــــﻪ ﺍﻧـــﺪﺍﺯﻩ ﯼ ﺁﺗـــــﺶ ﮐﺸﯿـــﺪﻥ ﯾــﮏ ﮐـــﺒــﺮﯾﺖﺭﻭﺷـــــﻦ ﮐــــﺮﺩﻥ ﯾـــﮏ

ﺳﯿﮕــــــﺎﺭ ...

انـــدازه یــــک خـــــود ارضــــایـــــی ....

ﻭ ﺣﺘـــــﯽ ﮐـــﻮﺗـــﺎﻩ ﺗــــﺮ ....

ﺑـــــﻪ ﺍﻧــــــﺪﺍﺯﻩ ﯼ ﺩﻭﺍﻡ ﻟﺒــــﺨﻨــــﺪﻡ!

ﻓﻘــــﻂ ﯾــــﮏ ﻟــﺤﻈــــﻪ ﺑــﺎﯾﺴــﺖ!

ﺩﻧﯿـــﺎ ...

ﺧـــﺴﺘـــﻪ ﺍﻡ ....

دلــســــــــــرد ...


 روحـــم  "درد"  دارد

 

❤❤راضیه❤❤ ||سه شنبه نهم تیر ۱۳۹۴|| سه شنبه نهم تیر ۱۳۹۴

تاریخ انقضات تموم شده

واسه همین از Call تبدیل شدی به Missed Call

❤❤راضیه❤❤ ||سه شنبه نهم تیر ۱۳۹۴|| سه شنبه نهم تیر ۱۳۹۴

פֿــבایـــــــــــا

مرا چـہ طعمے آفریـבے

کـہ همـہ از مـטּ زوב سیر مے شونـב ؟؟؟

❤❤راضیه❤❤ ||سه شنبه نهم تیر ۱۳۹۴|| سه شنبه نهم تیر ۱۳۹۴

ميدوني قشنگترين حس دنيا چيه ؟

اينکه بدوني همون بلايي که سرت آورده

سرش آوردن ...!

 

❤❤راضیه❤❤ ||سه شنبه نهم تیر ۱۳۹۴|| سه شنبه نهم تیر ۱۳۹۴
چه فرقی میکند چه کسی عــــاشـــق تر است؟

مسئله این است که آخر این بـــازی
تو سهـــم من نیستی …

❤❤راضیه❤❤ ||سه شنبه نهم تیر ۱۳۹۴|| سه شنبه نهم تیر ۱۳۹۴

در زندگیه یک مَرد, مُخدری هست بنام زن

نبودن
و
دوریش
 
خُماری می آورد..
 
آب میکُند اُبُهت مَرد را !
❤❤راضیه❤❤ ||سه شنبه نهم تیر ۱۳۹۴|| سه شنبه نهم تیر ۱۳۹۴
در مــوردم نــظر "نَــده"...
چــون ایــن روزا حـــالــم "بَــده"...!
خَــشِـن بـشـم "بَـــــــــد" مـیـــبـیــنی...
بــهتـــره "نــزدیـکـ" نـشـیـنی...!
ســنگــیـنهـ "هـضـــم مَــن" بــرات...
"بِــکـش کـــنـآر" مِـــرســی فَــداتـ...!
اولویت ←"غـــــرورمـــــه"→...
چــون "هَـــمـه ی وجــودَمـه"...!
مـــن ایــــن "بـــالـــآم" تــو اون "پــایـیــن"...
بــکـش "کِــنار"فَـقــط هَــمیــن...........!

❤❤راضیه❤❤ ||سه شنبه نهم تیر ۱۳۹۴|| سه شنبه نهم تیر ۱۳۹۴
کاســـه آب پشت قبلیـــا !

 

فرش قرمز واسعه بعدیا

❤❤راضیه❤❤ ||چهارشنبه شانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۴|| چهارشنبه شانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۴
عزیزم... گلم.....مشتی... داشی...

اره ما لاشی

شما سعی کن.. ج..ده  هر جمع نباشی...!!

❤❤راضیه❤❤ ||چهارشنبه شانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۴|| چهارشنبه شانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۴

←مَــــــــــغرورم و خــــــــــاص→
اعـــــــــصابَم رو هَــــــواس↑*
✘ بـــاشــــه قـــبـــولـــ
” مــن
یـه آدمــ ” خـــــــــــــــــطــاکـــار “ ✓
تــویــــــــــــــے کــــه
هــمـــــــــــــــــه جــــــــارو
کـــــــــــــــــــــــــردی
آبــــاد
لابــــد هـســــــــــــتے ”
فـــداکـــــــــــــــــــــــار “ ✘ 

http://up.lover-99.com/up/lover99/Pictures/108.jpg

❤❤راضیه❤❤ ||چهارشنبه شانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۴|| چهارشنبه شانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۴
CMᗩTHEME
  • کد نمایش افراد آنلاین
  • Cigarette

    کد موس شکلک تفریحی